۰۰۱

برگزاری نمایشگاه های جهیزیه – زوجهای جوان ویژه اصناف در محل هتل بین المللی پارس مشهد سال ۸۹