۱

همایش مدیریت و ارتقای توان داخلی با حضور ۸۰۰ تن از مدیران ، مسئولین عالی رتبه ، نمایندگان مجلس و اساتید