۱

همایش مـدیران نام آور عـرصه  تولید ،اشتغال و حـقوق مصرف کننـده