سید مهدی هاشمی


سید مهدی هاشمی

شرکت در همایش های پربار و با کیفیت گروه آتی باعث خواهد شد تا مدیران و مسئولین بتوانند از آخرین اطلاعات و تجربیات مدیران موفق ایران و جهان استفاده کنند

۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

درباره ایشان:

قائم مقام وزارت راه و ترابری

سرپرست وزارت کشور

معاون عمران وزارت کشور

رئیس سازمان شهرداریها

درباره نویسنده