پروفسور‌سید‌صدرالدین‌نجاتی‌گیلانی


پروفسور‌سید‌صدرالدین‌نجاتی‌گیلانی

امروز توفیق نصیب بنده شد تا در همایش گروه آتی حضور پیدا کنم

برای این گروه آرزوی توفیق وسربلندی دارم

۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

درباره ایشان:

برنده‌جایزه‌سلطنتی‌انگلستان‌در‌مدیریت راهبردی‌واستراتژی

درجه ‌پروفسور ‌تمام سیستمهای ‌اطلاعاتی ‌و‌ مدیریتی ‌و‌ رئیس ‌سابق ‌دانشکده ‌دانشگاه‌ بورنموث انگلستان

درجه‌پروفسور‌تمام‌مدیریت‌استراتژی و‌رئیس‌سابق‌مرکز‌مدیریت دانشگاه‌تی ساید‌انگلستان؛

مؤسس،‌مدیرعامل‌و‌رئیس سابق دانشگاه‌انگلیسی صحار‌(Sohar) در‌کشور‌عمان

‌یکی‌از‌مؤسسین‌مرکز‌فن آوری‌صنعتی‌و‌رقابتی‌در‌اروپا‌(بین‌دانشگاه‌تی ساید‌و‌اتحادیه‌اروپا)

درباره نویسنده